Regulamin – Dziewczyny w grze

Regulamin programu
“Dziewczyny w grze!”

          Zasady ogólne

 • Organizatorami programu „Dziewczyny w grze!” (dalej jako „Program”) są:
 1. CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000006865, NIP: 734-28-67-148, REGON 492707333, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 99.910.510,00 PLN (dalej jako „CD PROJEKT”),
 2. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176397, posiadająca numer NIP 5262219297 oraz numer REGON: 013131640 (dalej jako „Fundacja Edukacyjna Perspektywy”)
 1. Uczestniczkami Programu (zwanymi dalej także Laureatkami) jest maksymalnie  20 uczennic polskich szkół ponadpodstawowych zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z obszaru gamingu i nowych technologii, które przeszły pozytywnie wszystkie trzy etapy rekrutacji do Programu.
 2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Dziewczyny w grze!” i udział w nim.
 3. Do Programu NIE MOGĄ aplikować osoby należące do najbliższej rodziny pracowników lub innych osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej przez CD PROJEKT lub Fundację Edukacyjną Perspektywy (tj. dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci lub przysposobieni).
 4. Program „Dziewczyny w grze!” składa się z trzech elementów: stypendium finansowego, programu mentoringowego oraz cyklu szkoleń dotyczących tworzenia gier – w różnych aspektach tego procesu.
 5. Celem Programu jest wsparcie młodych zdolnych kobiet, uczennic szkół      ponadpodstawowych, które wyrażają zainteresowanie tematyką gamingu i nowymi technologiami w ich rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym, w rozwijaniu kompetencji cenionych w branży gamingowej, w nauce tworzenia projektów oraz wzmacnianie ich pewności siebie. 
 1. Głównym efektem programu „Dziewczyny w grze!” jest rozwój uczestniczki i wypracowanie projektu związanego z tematyką gamingową. 
 2. Rolą uczestniczki jest jak najpełniejsze wykorzystanie wsparcia mentoringowego oraz spotkań merytorycznych do rozwoju własnego oraz stworzenie pomysłu na własny projekt, w którym wykorzysta swoje kompetencje. 
 3. Udział w programie dla uczestniczki jest bezpłatny.

Program oraz relacja mentorska trwają 12 miesięcy – od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.

Zasady rekrutacji

 1. Laureatki programu “Dziewczyny w grze!”  wyłaniane są w drodze Konkursu.
 2. O przyjęcie do Programu mogą ubiegać się uczennice (bez względu na narodowość i obywatelstwo) szkół ponadpodstawowych, w szczególności typu liceów ogólnokształcących lub techników (III, IV, V klasa), a także szkół branżowych I stopnia (III klasa) i szkół branżowych II stopnia (I i II klasa), dalej jako „szkoły średnie”, zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem jest posługiwanie się przez kandydatki językiem polskim lub angielskim. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych – w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kandydatki pochodzące z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, jednak aplikować do Programu mogą uczennice szkół średnich z całej Polski.
 3. Rekrutacja do programu jest trzyetapowa i składa się z następujących części:
  3.1. 
  ETAP I (od 6 września 2023 r. – do 31 października 3 r. do godz. 23:59) – przyjmowanie zgłoszeń online poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na dedykowanej stronie Programu     (https://dziewczynywgrze.pl/formularz/) i weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym;
  3.2.  ETAP II (do 30 listopada 2023)wyłonienie 50 kandydatek zakwalifikowanych do trzeciego etapu rekrutacji;
  3.3.
   ETAP III ( 8- 14 grudnia 2023) – rozmowy kwalifikacyjne (online) z komisją konkursową i wybór 20 laureatek konkursu.
 4. W formularzu zgłoszeniowym, kandydatki są zobowiązane w szczególności do podania następujących danych:
  imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL
  – typ szkoły
  – e-mail, telefon;
  – zainteresowania;
  – osiągnięcia.
  Dodatkowo kandydatki są zobowiązane do przesłania krótkiego filmiku, w którym opowiedzą o sobie.
 5. Kandydatki oświadczają, że dane podane w formularzu będą prawdziwe.
 6. Laureatki zostaną wyłonione w drodze głosowania przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli CD PROJEKT i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Komisja będzie liczyć do 5 osób.
 7. Decyzję o zakwalifikowaniu się kandydatki do Programu podejmują Organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak motywacja, zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania kandydatki.
 8. Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji albo o braku kwalifikacji zostaną przekazane kandydatkom indywidualnie drogą mailową na adres e-mail, który został podany przez nie w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Informacje o zakwalifikowaniu do Programu albo jego braku zostaną przekazane kandydatkom indywidualnie do 22 grudnia 2023 r. drogą mailową na adres e-mail, który został podany przez nie w formularzu zgłoszeniowym.
 10. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, przesłane po terminie albo w inny sposób niż za pośrednictwem dedykowanej strony będą odrzucone.
 11. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysłane formularze, które nie zostaną dostarczone z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail.
 13. Celem otrzymania stypendium, Laureatka powinna potwierdzić wolę zakwalifikowania do Programu pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o kwalifikacji do Programu, pod rygorem utraty prawa do udziału w Programie.
 14. Jeżeli kandydatka nie potwierdzi woli przyjęcia stypendium w trybie wskazanym w pkt 13, Organizatorzy zachowują prawo do przyznania stypendium innej kandydatce.
 15. Decyzje Organizatorów mają charakter ostateczny i od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 16. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do Programu jest jednoznaczne z uprzednim zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

Profil kandydatki

 1. Jest uczennicą szkoły średniej zlokalizowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym liceum, technikum, szkoły branżowej I lub II stopnia), uczęszcza do klasy określonej w pkt 2 „zasad rekrutacji”.
 2. W przypadku, gdy kandydatka zamieszkuje i uczy się w miejscowości, której liczba mieszkańców wynosi mniej niż 50 tyś osób, jej zgłoszenie będzie brane pod uwagę w pierwszej kolejności. 
 3. Interesuje się nowymi technologiami oraz chce się rozwijać w obszarze gamingu.

Stypendium

 1.  Fundacja Edukacyjna Perspektywy zobowiązuje się do wypłaty stypendium na rzecz Laureatek konkursu.     
 2. Laureatki konkursu, w okresie luty 2024 – styczeń 2025, otrzymywać będą stypendium w wysokości 12 000 (netto) rocznie.
 3. Stypendium powinno być przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju.
 4. Stypendium wypłacone zostanie w dwóch równych transzach na konto bankowe Laureatki. Pierwsza transza zostanie wypłacona do końca marca 2024 r., druga zaś do końca stycznia 2025 r. 
 5. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu przez Mentorowaną (zgodnie z definicją poniżej), Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstrzymania kolejnych wypłat stypendium.

Relacja mentorska

 1. Program mentoringowy opiera się na partnerskiej relacji między Mentorką/Mentorem a Mentorowaną, zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie potencjału Mentorowanej. Polega on na inspiracji i doradztwie opartych na bazie wiedzy, doświadczeń życiowych i zawodowych Mentorki/Mentora. Pozwala na świadome zarządzanie życiem, karierą, rozwojem osobistym i projektowanie własnej przyszłości w szerokiej perspektywie. Długoterminowym celem mentoringu jest rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.
 2. W ramach Programu uczestniczki łączone są z Mentorami/Mentorkami w 2-osobowe zespoły, które będą pracować ze sobą przez cały czas trwania Programu, czyli 12 miesięcy (w okresie od lutego 2023 do stycznia 2024).
 3. Mentorami i Mentorkami w programie „Dziewczyny w grze!” są eksperci, pracownicy lub inne osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej przez CD PROJEKT.
 4. Mentorowanymi są laureatki programu “Dziewczyny w grze!”.
 5. Rolą Mentorki/Mentora jest wsparcie merytoryczne i motywacyjne Mentorowanej.
 6. Rolą Mentorowanej jest zaangażowana praca nad realizacją celów mentoringowych określonych na początku Programu oraz realizacja projektu. Projekt jest ustalany indywidualnie pomiędzy Mentorem oraz Mentorowaną. 
 7. W relacji mentorskiej obowiązuje zasada poufności.
 8. Warunkiem właściwego przebiegu relacji mentorskiej jest możliwość skutecznego komunikowania się Mentorowanej z jej Mentorką lub Mentorem.
 9. Relacja mentorska rozpoczyna się od bezpośredniego spotkania  Mentorki lub Mentora i Mentorowanej podczas zjazdu inauguracyjnego oraz trwa do końca stycznia 2024.  
 10. Intensywność relacji mentorskiej zależy od potrzeb obu stron, ale obejmuje nie mniej niż dwa 1-godzinne spotkania konsultacyjne w miesiącu (offline bądź online) oraz korespondencję mailową. 
 11. Kontakt może odbywać się przez platformę komunikacyjną zapewnioną przez Organizatora lub w inny sposób ustalony między Mentorką lub Mentorem i Mentorowaną.
 12. Tematykę spotkania może zaproponować zarówno Mentorowana, jak i Mentorka lub Mentor. Dokładne zasady współpracy w ramach relacji mentoringowej ustalane są indywidualnie przez parę mentorską podczas spotkania szkoleniowego inaugurującego Program.
 13. Organizatorzy przez cały czas trwania Programu zapewniają pomoc i źródła fachowej informacji nt. kształtowania relacji mentorskiej.
 14. Dwa razy w ciągu trwania Programu mentoringowego Organizatorzy przeprowadzają ewaluację – rozmowy/ankiety, których celem jest monitorowanie postępów w programie mentoringowym. Udział w ewaluacji jest obowiązkowy.
 15. W przypadku nierozwiązywalnego konfliktu lub zasadniczej zmiany w sytuacji życiowej jednej ze stron, relacja mentorska może zostać rozwiązana przed upływem dwunastu miesięcy. W takim przypadku Organizatorzy mogą zaproponować w zastępstwie inną  Mentorkę lub Mentora. 
 16. O dopasowaniu Mentorowanej i Mentorki lub Mentora decyduje CD PROJEKT. 
 17. Na zakończenie Programu pary mentorskie zostaną poproszone o zaprezentowanie wyników swojej pracy podczas spotkania podsumowującego program mentorski.

Cykl szkoleń

 1. Udział uczestniczek „Dziewczyny w grze!” w szkoleniach ma na celu zwiększenie ich kompetencji z m.in. obszaru gamingu.
 1. Szkolenia będą odbywały się zdalnie przy pomocy narzędzi cyfrowych wskazanych przez Organizatorów (2 webinary każdego miesiąca) oraz stacjonarnie: podczas inauguracji, w połowie trwania programu oraz na zakończenie.
 2. Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby szkolenia stacjonarnego pokrywa Organizator – CD PROJEKT.
 3. Czynny udział w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych jest obowiązkowy. W przypadku szkoleń zdalnych od uczestniczek wymaga się pracy on-line z prowadzącymi przy włączonych kamerkach internetowych dla zachowania najwyższej jakości komunikacji w trakcie spotkań.
 4. Szkolenia stacjonarne mogą zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od Organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznych spotkań.

Wartości Programu

Uczestnictwo w programie jest jednoznaczne ze zgodą na stosowanie się do „Wartości programu Dziewczyny w Grze!”, z którymi można zapoznać się TUTAJ.

Inauguracja Programu

 1. Program przewiduje zorganizowanie stacjonarnego 2-dniowego spotkania inaugurującego dla Laureatek Programu.
 2. Spotkanie odbędzie się w lutym 2024. Dokładny termin spotkania inaugurującego zostanie podany na min. 3 tyg. przed spotkaniem.
 3. Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby spotkania inaugurującego pokrywa Organizator – CD PROJEKT.
 4. Spotkanie inaugurujące może zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od Organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznego spotkania.

Finał Programu

 1. Program przewiduje zorganizowanie stacjonarnego 2-dniowego Spotkania Finałowego dla Laureatek Programu.  
 2. Spotkanie odbędzie się w lutym 2025 r. Dokładny termin spotkania finałowego zostanie podany na min. 3 tyg. przed spotkaniem.
 3. Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby spotkania finałowego pokrywa Organizator – CD PROJEKT.
 4. Spotkanie finałowe może zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od Organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznego spotkania.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w regulaminie należy do kompetencji  Organizatorów Programu.
 2. Organizatorzy programu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie są udostępniane na stronie https://dziewczynywgrze.pl/regulamin/ oraz komunikowane z wyprzedzeniem Uczestnikom w sposób umożliwiający uprzednie zapoznanie się z nimi.
 3. Obowiązująca wersja regulaminu jest opublikowana na stronie programu: https://dziewczynywgrze.pl/regulamin/.  
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Programu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów zostały określone w Polityce Prywatności Programu udostępnionej pod adresem: Polityka Prywatności – Dziewczyny w grze .
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.