Regulamin – Dziewczyny w grze

Regulamin programu
“Dziewczyny w grze!”

Zasady ogólne

 1. Organizatorami programu „Dziewczyny w grze!” są firma CD PROJEKT S.A. i Fundacja Edukacyjna Perspektywy.
 2. Uczestniczkami programu (zwanymi dalej także laureatkami) jest 20 uczennic polskich szkół średnich zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z obszaru gamingu i nowych technologii, które przeszły pozytywnie wszystkie trzy etapy rekrutacji do programu.
 3. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Dziewczyny w grze!” i udział w nim.
 4. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników CD PROJEKT S.A. lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 5. Program „Dziewczyny w grze!” składa się z trzech elementów: stypendium finansowego, programu mentoringowego oraz cyklu szkoleń dotyczących tworzenia gier – w różnych aspektach tego procesu.
 6. Celem programu  jest  wsparcie zdolnych kobiet, uczennic szkół średnich, które wyrażają zainteresowanie tematyką gamingu i nowymi technologiami w ich rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym, w rozwijaniu kompetencji cenionych w branży gamingowej, w nauce tworzenia projektów oraz wzmacnianie ich pewności siebie. 
 7. Głównym efektem Programu Dziewczyny w grze!  jest rozwój uczestniczki i wypracowanie projektu związanego z tematyką gamingową. 
 8. Rolą uczestniczki jest jak najpełniejsze wykorzystanie wsparcia mentoringowego oraz spotkań merytorycznych do rozwoju własnego oraz stworzenie pomysłu na własny projekt, w którym wykorzysta swoje kompetencje. 
 9. Udział w programie dla uczestniczki jest bezpłatny.
 10. Program oraz relacja mentorska trwają 12 miesięcy – od lutego 2023 r. do lutego 2024 r.

Zasady rekrutacji

 1. Laureatki konkursu “Dziewczyny w grze!” dobierane są w drodze Konkursu. 
 2. O przyjęcie do programu mogą ubiegać się uczennice szkół średnich, wszystkich typów (III, IV, V klasa). W ramach wyrównywania szans edukacyjnych – w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kandydatki pochodzące z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, jednak aplikować do programu mogą uczennice szkół średnich z całej Polski.
 3. Rekrutacja do programu jest trzyetapowa i składa się z następujących części: 
  1. ETAP I (5 września 2022 – 30 października 2022) – przyjmowanie zgłoszeń online poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na dedykowanej stronie projektu i weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym.
  2. ETAP II (do 28 listopada 2022) – wyłonienie 50 zgłoszeń zakwalifikowanych do trzeciego etapu rekrutacji,
  3. ETAP III (grudzień 2022) – rozmowy kwalifikacyjne (online) z Komisją Konkursową i wybór 20 laureatek konkursu.
 4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele CD PROJEKT i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 5. Decyzję o zakwalifikowaniu się kandydatki do programu podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak m.in. motywacja, zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania kandydatki.
 6. Informacje o kwalifikacji do programu zostaną przekazane laureatkom drogą mailową.
 7. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie będą odrzucone.
 8. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysłane formularze, które nie zostaną dostarczone z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail.
 10. Decyzje Organizatorów mają charakter ostateczny i od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 11. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do programu jest jednoznaczne z  zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

Profil kandydatki

 1. Jest uczennicą szkoły średniej (liceum, technikum, szkoła zawodowa), funkcjonującej na terenie Polski, klasy III, IV lub V.
 2. W przypadku, gdy kandydatka pochodzi i zamieszkuje miejscowość, której liczba mieszkańców wynosi mniej niż 50 tys, jej zgłoszenie będzie brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Fakt zamieszkiwania w mniejszej miejscowości musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu (6.09.2022).
 3. Interesuje się nowymi technologiami oraz chce się rozwijać w obszarze gamingu.

Stypendium

 1. Laureatki konkursu, otrzymają roczne stypendium w wysokości 1000 zł (brutto)/miesiąc (wypłacane w dwóch transzach – na początku i na koniec trwania programu).
 2. Stypendium powinno być przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju.
 3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez Mentorowaną, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstrzymania wypłat stypendium.

Relacja mentorska

 1. Program mentoringowy opiera się na partnerskiej relacji między mistrzem (Mentorką, Mentorem) a uczennicą (Mentorowana), zorientowanej  na odkrywanie i rozwijanie potencjału uczennicy. Polega na inspiracji i doradztwie opartych na bazie wiedzy, doświadczeń życiowych i zawodowych Mentorki/Mentora. Pozwala na świadome zarządzanie życiem, karierą, rozwojem osobistym i projektowanie własnej przyszłości w szerokiej perspektywie. Długoterminowym celem mentoringu jest rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.
 2. W ramach programu uczestniczki łączone są z Mentorami/Mentorkami w 2-osobowe zespoły, które będą pracować ze sobą przez cały czas trwania programu, czyli 12 miesięcy (w okresie od lutego 2023 do lutego 2024).
 3. Mentorami i Mentorkami w programie „Dziewczyny w grze!” są eksperci, pracownicy CD PROJEKT S.A,.
 4. Mentorowanymi są laureatki konkursu “Dziewczyny w grze!”.
 5. Rolą Mentora/ki jest wsparcie merytoryczne i motywacyjne Mentorowanej.
 6. Rolą Mentorowanej jest zaangażowana praca nad realizacją celów mentoringowych określonych na początku programu oraz realizacja projektu.
 7. W relacji mentorskiej obowiązuje zasada poufności.
 8. Warunkiem właściwego przebiegu relacji mentorskiej jest możliwość skutecznego komunikowania się Mentorowanej z jej Mentorem/ką.
 9. Relacja mentorska rozpoczyna się od bezpośredniego spotkania Mentora/ki i Mentorowanej podczas zjazdu inauguracyjnego oraz trwa do końca lutego 2024.  
 10. Intensywność relacji mentorskiej zależy od potrzeb obu stron, ale standard minimum obejmuje przynajmniej dwa 1-godzinne spotkania konsultacyjne w miesiącu (offline bądź online) + korespondencja mailowa. 
 11. Kontakt może odbywać się przez platformę networkingową zapewnioną przez Organizatora lub w inny sposób ustalony między Mentorem/ką i Mentorowaną.
 12. Tematykę spotkania może zaproponować zarówno Mentorowana, jak i Mentor/ka. Dokładne zasady współpracy w ramach relacji mentoringowej ustalane są indywidualnie przez parę mentorską podczas spotkania szkoleniowego inaugurującego program.
 13. Organizatorzy przez cały czas trwania programu zapewniają pomoc i źródła fachowej informacji nt. kształtowania relacji mentorskiej.
 14. Dwa razy w ciągu trwania programu mentoringowego organizatorzy przeprowadzają ewaluację – rozmowy/ankiety, których celem jest monitorowanie postępów w programie mentoringowym. Udział w ewaluacji jest obowiązkowy.
 15. W przypadku nierozwiązywalnego konfliktu lub zasadniczej zmiany w sytuacji życiowej jednej ze stron, relacja mentorska może zostać rozwiązana przed upływem dwunastu miesięcy. W takim przypadku Organizatorzy mogą zaproponować w zastępstwie inną Mentora/kę lub Mentorowaną. 
 16. O dopasowaniu Mentorowanej i Mentora/ki decyduje Organizator. 
 17. Na  zakończenie  programu  pary  mentorskie zostaną  poproszone o zaprezentowanie wyników swojej pracy podczas spotkania podsumowującego program mentorski.

Cykl szkoleń

 1. Udział uczestniczek „Dziewczyny w grze!” w szkoleniach ma na celu zwiększenie ich kompetencji z m.in. obszaru gamingu.
 2. Szkolenia będą odbywały się zdalnie przy pomocy narzędzi cyfrowych wskazanych przez organizatora – 4 szkolenia oraz stacjonarnie: 1 szkolenie – w połowie trwania programu.
 3. Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby szkolenia stacjonarnego pokrywa Organizator.
 4. Udział w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych jest obowiązkowy.
 5. Szkolenia stacjonarne mogą zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od Organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznych spotkań.

Inauguracja Programu

 1. Program przewiduje zorganizowanie stacjonarnego 2-dniowego spotkania inaugurującego dla laureatek konkursu.
 2. Spotkanie odbędzie się w lutym 2023. Dokładny termin spotkania inaugurującego zostanie podany na min 3 tyg. przed spotkaniem.
 3. Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby spotkania inaugurującego pokrywa Organizator.
 4. Spotkanie inaugurujące może zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od Organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznego spotkania.

Finał Programu

 1. Program przewiduje zorganizowanie stacjonarnego 2-dniowego Spotkania Finałowego dla laureatek konkursu.  
 2. Spotkanie odbędzie się w lutym 2024. Dokładny termin spotkania finałowego zostanie podany na min 3 tyg. przed spotkaniem.
 3. Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby spotkania finałowego pokrywa Organizator.
 4. Spotkanie finałowe może zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od Organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznego spotkania.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw  nieujętych w  regulaminie  należy  do  kompetencji  Organizatorów programu.
 2. Organizatorzy programu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
 3. Obowiązująca wersja regulaminu jest opublikowana na stronie programu: www.dziewczynywgrze.pl 
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów programu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.