Polityka Prywatności – Dziewczyny w grze

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU „DZIEWCZYNY W GRZE”

Dzień dobry. Z tej strony CD PROJEKT oraz Fundacja „Perspektywy”. Jesteśmy współadministratorami danych osobowych, które zbieramy w związku z programem stypendialno-mentoringowym „Dziewczyny w Grze” (Program). 

Nasze szczegółowe dane:

 • CD PROJEKT S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (KRS: 0000006865)
 • Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa (KRS: 0000176397)

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej prywatności, odezwij się do nas:

 • CD PROJEKT: wyślij e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@cdprojektred.com lub wyślij list pocztą tradycyjną na nasz adres, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 • Fundacja „Perspektywy”: wyślij e-mail na adres rodo@perspektywy.pl

Kogo dotyczy ta informacja

Kierujemy tę informację do osób biorących udział w rekrutacji do Programu oraz do jego uczestniczek.

Skąd mamy Twoje dane

Zebraliśmy je bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu. Ponadto, niektóre z nich mogliśmy uzyskać później w toku prowadzonej korespondencji, a także na skutek Twojego udziału w programie.

 

Jakie dane przetwarzamy

 

Osoby biorące udział w rekrutacji
Uczestniczki programu
imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail (prywatny), miejscowość, dane podane w treści zgłoszenia, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, nagranie rekrutacyjne, klasa
imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, szkoła, oświadczenie podatkowe (pesel, imiona rodziców, dane dowodu osobistego, adres urzędu skarbowego)

 

 

Jak korzystamy z Twoich danych

 

Cel
Podstawa prawna
Czas przechowywania
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji
 • organizacja i przeprowadzenie spotkań w ramach programu
 • wypłata stypendiów uczestniczkom Programu przez Fundację „Perspektywy”
 • wydanie dokumentów poświadczających ukończenie Programu
 • utworzenie kont użytkownika dających dostęp do skrzynki e-mail oraz komunikatora internetowego
 • prowadzenie bieżącej komunikacji z uczestniczkami Programu
 • przygotowanie i publikacja materiałów z przebiegu Programu, takich jak relacje czy nagrania ze spotkań, w tym do promocji kolejnych edycji Programu
wykonanie umowy art. 6.1.b RODO
przez czas trwania programu
 • wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych
 • dokumentowanie przetwarzania danych osobowych
obowiązek prawny art. 6.1.c RODO
przez okres wymagany przez przepisy prawa lub tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia rozliczalności
 • prowadzenie komunikacji związanej z Programem po zakończeniu danej edycji
uzasadniony interes (promocja Programu lub działalności Współadministratorów) art. 6.1.f RODO
do czasu aż zgłosisz sprzeciw
 • przechowywanie dokumentacji wykazującej nasze prawa lub obowiązki
uzasadniony interes (zapewnienie naszego bezpieczeństwa prawnego) art. 6.1.f RODO
przez czas istnienia naszych praw lub obowiązków
 • cele związane z dochodzeniem lub obroną roszczeń, w tym prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych
uzasadniony interes (zapewnienie naszego bezpieczeństwa prawnego) art. 6.1.f RODO
przez czas trwania Programu, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń

 

Czy musisz nam podać dane

Nie musisz podawać nam danych, ale jeśli ich nie dostaniemy, nie będziemy w stanie przyjąć Twojego zgłoszenia do programu „Dziewczyny w Grze”.

 

Twoje prawa

 

Prawo
Kiedy możesz z niego skorzystać
wycofanie zgody
w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem
dostęp do danych
w każdej sytuacji
sprostowanie
jeśli dane są niepoprawne lub niepełne
usunięcie
 • jeśli dane nie są nam dłużej potrzebne do osiągania celów, dla których je zebraliśmy
 • jeśli wycofujesz zgodę, na której opieramy przetwarzanie tych danych
 • jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych
 • jeśli przetwarzaliśmy dane niezgodnie z prawem
 • jeśli powinniśmy usunąć dane, żeby wypełnić nasz obowiązek prawny
ograniczenie przetwarzania
Add New
 • jeśli dane są niepoprawne – na okres umożliwiający nam sprawdzenie ich poprawności
 • jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, żeby zostały usunięte
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych, ale Ty możesz ich potrzebować do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
 • jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych – do czasu ustalenia, czy nasz interes przeważa nad podstawą Twojego sprzeciwu
przeniesienie danych
jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie albo zawartej przez nas umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany
sprzeciw
jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, albo jeśli przetwarzamy je w celu marketingu bezpośredniego
skarga
zawsze masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do lokalnego organu ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania

 

 

Wspólne uzgodnienia między współadministratorami

Jako współadministratorzy uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 • wspólnie będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów wskazanych powyżej
 • Fundacja „Perspektywy” jest odpowiedzialna za przekazanie Ci informacji zawartych w tym dokumencie
 • Fundacja „Perspektywy” jest odpowiedzialna za udostępnienie strony internetowej, na której umieszczony jest formularz zgłoszeniowy do Programu, Polityka Prywatności oraz regulamin Programu
 • obaj Współadministratorzy są odpowiedzialni za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych w związku z Programem

 

Odbiorcy danych

Możemy udostępniać Twoje dane partnerom, którzy wspierają nas w różnych procesach związanych z organizacją programu:

 • podmiotom dostarczającym nam narzędzia do zarządzania projektami, współdzielenia treści i prowadzenia tele/wideokonferencji 
 • audytorom, firmom księgowym, doradcom prawnym, którzy nas obsługują
 • partnerom wspierającym nas w przygotowywaniu materiałów marketingowych lub szkoleniowych
 • partnerom wspierającym nas w rezerwacjach podróży

Jeśli będziemy do tego zobowiązani, udostępnimy Twoje dane osobowe zainteresowanym sądom lub organom administracji publicznej.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane do naszych partnerów z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych przekazując je do krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony lub stosując standardowe klauzule umowne UE.

 

Automatyczne przetwarzanie i profilowanie

Nie będziemy prowadzić zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w oparciu o Twoje dane. Przez profilowanie rozumiemy wyciąganie wniosków na podstawie zgromadzonych danych na Twój temat, na przykład co do Twoich aktualnych lub przyszłych preferencji czy zainteresowań.