FAQ – Dziewczyny w grze

Wszystko, co chciałybyście wiedzieć o programie stypendialno-metoringowym “Dziewczyny w grze”, a nie wiecie, kogo zapytać. Pytajcie nas! Poniżej znajdziecie odpowiedzi na na najczęściej zadawane pytania. Jeśli pośród nich brakuje informacji, które Was interesują, piszcie do nas na kontakt@dziewczynywgrze.pl

Program stypendialno-mentoringowy Dziewczyny w grze! skierowany jest do zainteresowanych gamingiem i nowymi technologiami uczennic starszych klas (III, IV, V klasa) wszystkich typów szkół średnich liceów, techników i szkół zawodowych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatek pochodzących z miejscowości do 50 tys. mieszkańców.

Dziewczyny w grze! to program stypendialno-mentoringowy, który obejmuje roczne stypendium w wysokości 1200o zł (brutto) wypłacane w dwóch transzach, cykl warsztatów poświęconych różnym aspektom tworzenia gier wideo oraz indywidualną opiekę mentorską specjalistów z CD PROJEKT RED dla każdej z 20 laureatek.

W Polsce jest 17 milionów graczy i aż 47% z nich stanowią kobiety! Jednak wśród pracowników gamedevu jest ich tylko 20%. Chcemy to zmienić! 

Celem programu Dziewczyny w grze! jest wsparcie zdolnych i twórczych młodych kobiet – zainteresowanych gamingiem i nowymi technologiami – w ich rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym, ukierunkowanym na podjęcie studiów oraz rozwój kariery w branży gamingowej. Zgodnie z ideą wyrównywania szans kobiet w zawodach i branżach stereotypowo uznawanych za “męskie” – program Dziewczyny w grze! adresowany jest do młodych kobiet, które chcą realizować swoją pasję do gamingu, podejmować wyzwania, łamać stereotypy, przekraczać granice i zmieniać zasady gry.  

Chcemy wyrównywać szanse utalentowanych dziewczyn w dostępie do edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii i rozwoju zawodowego w branży gamingowej. Wiemy, że pasję do gamingu i ukierunkowane kształcenie łatwiej realizować w większych miastach, dlatego tym bardziej zależy nam, by dziewczyny z mniejszych ośrodków także mogły spełniać swoje marzenia o karierze w gamedevie.

Wierzymy, że indywidualna opieka mentorska, cykl warsztatów z tworzenia gier wideo oraz roczne stypendium pozwolą im rozwinąć skrzydła i wykorzystać swój potencjał, zyskać motywację do dalszego rozwoju i działania – słowem: wejść do gry! 

Fakt zamieszkiwania w miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców musi być potwierdzony zameldowaniem. 

Tak, rekrutacja do programu Dziewczyny w grze! ma charakter konkursu składającego się z trzech etapów. Na każdym z nich Komisja Konkursowa – podczas analizy zgłoszeń i rozmów z kandydatkami – wyłania grupę kandydatek przechodzących do kolejnego etapu rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak motywacja, zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania, osiągnięcia i plany na przyszłość.

Nie, kwestię przedmiotów maturalnych pozostawiamy Tobie. Nas jako organizatorów interesuje Twoja pasja do gamingu oraz gotowość do intensywnej nauki i rozwoju w branży gier wideo.

Liczymy na to, że wstępne sprecyzowanie Twoich zainteresowań i predyspozycji twórczych, pozwoli nam lepiej dopasować Twoje zgłoszenie do eksperta z danego obszaru gamedevu, który weźmie udział w kolejnych etapach Twojej rekrutacji. O obszarach gamedevu możesz szerzej przeczytać tutaj.

Rekrutacja online rusza 6 września 2023 i potrwa nieprzerwanie do północy 31 października 2023 na stronie internetowej www.dziewczynywgrze.pl/formularz/

W tej sytuacji musisz wypełnić je ponownie, upewniając się, że podałaś prawidłowe dane oraz załączając wszelkie niezbędne dokumenty i linki. Dodatkowo powinnaś wysłać do nas mail na adres kontakt@dziewczynywgrze.pl z informacją o ponownym wysłaniu formularza.

Uczestnictwo w programie stypendialno-mentoringowym Dziewczyny w grze! – oprócz pobierania rocznego stypendium edukacyjnego – wymaga czynnego uczestnictwa w zajęciach warsztatowych online, stałego kontaktu z mentorami, a także udziału w trzech stacjonarnych dwudniowych spotkaniach warsztatowych odbywających się w Warszawie. Wszystkie te aktywności wymagają zgody rodzica lub opiekuna niepełnoletniej Stypendystki programu.

Rekrutacja do programu składa się z trzech etapów:

  • ETAP I (6 września 2023 – 31 października 2023) – przyjmowanie zgłoszeń online poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na dedykowanej stronie projektu i weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym.
  • ETAP II (do 30 listopada 2023) – wyłonienie 50 zgłoszeń zakwalifikowanych do trzeciego etapu rekrutacji,
  • ETAP III (8-14 grudnia 2023) – rozmowy kwalifikacyjne (online) z Komisją Konkursową i wybór 20 laureatek konkursu.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele CD PROJEKT RED i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Obrady Komisji Konkursowej na każdym z etapów rekrutacji są niejawne, a informacje dotyczące przebiegu rekrutacji nie są udostępniane publicznie. Decyzje Organizatorów i Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.

Udział w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych jest obowiązkowy. W przypadku szkoleń online prosimy o pracę z włączonymi kamerkami internetowymi i czynny udział w zajęciach. Nie ma możliwości rezygnacji z programu w trakcie jego trwania.

Laureatki konkursu otrzymają roczne stypendium w wysokości 1200 zł (brutto) miesięcznie, wypłacane w dwóch transzach:

Stypendium wypłacone zostanie w dwóch równych transzach na konto bankowe Laureatki. Pierwsza transza zostanie wypłacona do końca marca 2024 r., druga zaś do końca stycznia 2025 r. 

Stypendium powinno być przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju.

Stypendium przekazywane będzie na konto bankowe laureatki. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez Mentorowaną Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstrzymania kolejnych wypłat stypendium.

Program mentoringowy opiera się na partnerskiej relacji pomiędzy mistrzem (mentorką lub mentorem) a uczennicą (mentorowaną), zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie potencjału uczennicy. 

Relacja mentorska polega na przekazywaniu przez mentora wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, a także inspirowaniu i motywowaniu mentorowanej do rozwoju na polu osobistym, edukacyjnym i zawodowym. Celem mentoringu jest wspieranie mentorowanej w świadomym zarządzaniu swoim życiem, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.

Sugestie kandydatek na stypendystki są dla nas ważne i bierzemy je pod uwagę w procesie ustalania relacji mentorskich, ale o ostatecznym dopasowaniu mentorowanej i mentora lub mentorki decyduje organizator na podstawie analizy zainteresowań, predyspozycji i oczekiwań kandydatki oraz wymogów mentorki lub mentora.

W ramach programu uczestniczki łączone są z mentorami/mentorkami w 2-osobowe zespoły, które będą pracować ze sobą przez cały czas trwania programu, czyli 12 miesięcy (od lutego 2024 do stycznia 2025).

Relacja mentorska rozpoczyna się od bezpośredniego spotkania mentora/mentorki i mentorowanej w lutym 2024 roku w Warszawie podczas zjazdu inauguracyjnego programu Dziewczyny w grze! i trwa do końca stycznia 2025.   

Intensywność relacji mentorskiej zależy od potrzeb obu stron, ale standard minimum obejmuje przynajmniej dwa godzinne spotkania konsultacyjne w miesiącu (offline bądź online) oraz korespondencję mailowa. Kontakt może odbywać się przez platformę networkingową zapewnioną przez organizatora lub w inny sposób ustalony między mentorem/mentorką a mentorowaną.

Należy również pamiętać, że podstawą relacji mentorskiej jest wzajemne zaufanie oraz zasada poufności w odniesieniu do przekazywanej wiedzy i umiejętności.

Dwa razy w ciągu trwania programu mentoringowego organizatorzy przeprowadzają ewaluację – rozmowy/ankiety, których celem jest monitorowanie postępów w programie mentoringowym. Udział w ewaluacji jest obowiązkowy.

Na  zakończenie  programu  pary  mentorskie zostaną  poproszone o zaprezentowanie wyników swojej pracy podczas spotkania podsumowującego program mentorski.

W przypadku nierozwiązywalnego konfliktu lub zasadniczej zmiany w sytuacji życiowej jednej ze stron, relacja mentorska może zostać rozwiązana przed upływem dwunastu miesięcy. W takim przypadku organizatorzy mogą zaproponować w zastępstwie inną mentora/mentorkę lub mentorowaną.

W ramach programu Dziewczyny w grze! odbędzie się cykl warsztatów online (średnio 2 spotkania warsztatowe w miesiącu) oraz 3 zjazdy stacjonarne w Warszawie: zjazd inauguracyjny, zjazd w połowie trwania programu oraz zjazd na zakończenie programu. Udział w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych jest obowiązkowy.

Dodatkowo w ramach relacji mentorskiej przewidywane są minimum dwa godzinne spotkania konsultacyjne w miesiącu (offline bądź online) oraz korespondencja mailowa. Zazwyczaj jest to jednak więcej spotkań, w zależności od oczekiwań i potrzeb obydwu stron relacji mentorskiej.

Szkolenia stacjonarne mogą zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznych spotkań.

Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby szkolenia stacjonarnego pokrywa organizator. Szkolenia stacjonarne mogą zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznych spotkań.

Szkolenia będą odbywały się zdalnie przy pomocy narzędzi cyfrowych wskazanych przez organizatora – w tym przypadku będzie to platforma Zoom.

Zajęcia i warsztaty online będą odbywały w dni powszednie, w godzinach popołudniowo-wieczornych, tak by wszystkie uczestniczki oraz prowadzący mogli w nich uczestniczyć.

W trakcie trwania programu planowane są trzy dwudniowe spotkania stacjonarne. Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby każdego ze spotkań pokrywa organizator.

Inauguracja programu nastąpi w lutym 2024 (dokładny termin oraz agenda zostaną podany na min. 3 tyg. przed spotkaniem). Podczas spotkania inauguracyjnego w Warszawie stypendystki poznają swoich mentorów/mentorki oraz inne uczestniczki programu Dziewczyny w grze!

Warsztaty w siedzibie CD PROJEKT RED odbędą się w połowie trwania programu (dokładny termin oraz agenda zostaną podane na min. 3 tyg. przed spotkaniem).

Finał programu odbędzie się styczniu 2025 (dokładny termin oraz agenda zostaną podane na min. 3 tyg. przed spotkaniem). Podczas spotkania finałowego pary mentorskie przedstawią wyniki swojej pracy. Nastąpi też uroczyste rozdanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w programie Dziewczyny w grze!.

Uwaga! Każde ze spotkań stacjonarnych może zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od Organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznego spotkania.

Nie, udział w szkoleniach i warsztatach jest bezpłatny. Uczestniczki otrzymują przez rok stypendium w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie. Ponadto organizatorzy każdorazowo zwracając uczestniczkom koszty podróży oraz zapewniają zakwaterowanie podczas zjazdów stacjonarnych w Warszawie.

Nie, doświadczenie jest kwestią drugorzędną. Najbardziej zależy nam na Twojej pasji, gotowości do intensywnej nauki oraz zdobywania praktycznych umiejętności, a także motywacji do samodzielnego rozwoju w branży gamingowej. 

Warto pamiętać, że branża gier wideo to nie tylko praca programistyczna, ale również pisanie scenariuszy, projektowanie przestrzeni, ilustracja i grafika komputerowa, tworzenie postaci i animacja, a także mnóstwo innych specjalizacji, bez których nie sposób stworzyć gry wideo.

Zjazdy stacjonarne w Warszawie – spotkanie inauguracyjne, warsztaty w siedzibie CD PROJEKT RED oraz finał programu “Dziewczyny w grze!” – będą rejestrowane w formie filmowej i fotograficznej, a następnie wykorzystywane w materiałach wewnętrznych Organizatora oraz publikowane w internecie na stronie www oraz w social mediach. Nieudzielenie zgody na publikację wizerunku uniemożliwia Kandydatce wzięcie udziału w programie. 

Wysłanie zgłoszenia do udziału w programie “Dziewczyny w grze!” przez stronę www.dziewczynywgrze.pl/rejestracja/  jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu dostępnego na www.dziewczynywgrze.pl/regulamin.

Nie znalazłaś w FAQ informacji, które Cię interesują?

Napisz maila na kontakt@dziewczynywgrze.pl

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!