FAQ – Dziewczyny w grze

Wszystko, co chciałybyście wiedzieć o programie stypendialno-metoringowym “Dziewczyny w grze”, a nie wiecie, kogo zapytać. Pytajcie nas! Poniżej znajdziecie odpowiedzi na na najczęściej zadawane pytania. Jeśli pośród nich brakuje informacji, które Was interesują, piszcie do nas na kontakt@dziewczynywgrze.pl

Program stypendialno-mentoringowy Dziewczyny w grze! skierowany jest do zainteresowanych gamingiem i nowymi technologiami uczennic starszych klas (III, IV, V klasa) wszystkich typów szkół średnich liceów, techników i szkół zawodowych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatek pochodzących z miejscowości do 50 tys. mieszkańców.

Dziewczyny w grze! to program stypendialno-mentoringowy, który obejmuje roczne stypendium w wysokości 1000 zł (brutto) miesięcznie, cykl warsztatów poświęconych różnym aspektom tworzenia gier wideo oraz indywidualną opiekę mentorską specjalistów z CD PROJEKT RED dla każdej z 20 laureatek.

W Polsce jest 17 milionów graczy i aż 47% z nich stanowią kobiety! Jednak wśród pracowników gamedevu jest ich tylko 20%. Chcemy to zmienić! 

Celem programu Dziewczyny w grze! jest wsparcie zdolnych i twórczych młodych kobiet – zainteresowanych gamingiem i nowymi technologiami – w ich rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym, ukierunkowanym na podjęcie studiów oraz rozwój kariery w branży gamingowej. Zgodnie z ideą wyrównywania szans kobiet w zawodach i branżach stereotypowo uznawanych za “męskie” – program Dziewczyny w grze! adresowany jest do młodych kobiet, które chcą realizować swoją pasję do gamingu, podejmować wyzwania, łamać stereotypy, przekraczać granice i zmieniać zasady gry.  

Chcemy wyrównywać szanse utalentowanych dziewczyn w dostępie do edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii i rozwoju zawodowego w branży gamingowej. Wiemy, że pasję do gamingu i ukierunkowane kształcenie łatwiej realizować w większych miastach, dlatego tym bardziej zależy nam, by dziewczyny z mniejszych ośrodków także mogły spełniać swoje marzenia o karierze w gamedevie.

Wierzymy, że indywidualna opieka mentorska, cykl warsztatów z tworzenia gier wideo oraz roczne stypendium pozwolą im rozwinąć skrzydła i wykorzystać swój potencjał, zyskać motywację do dalszego rozwoju i działania – słowem: wejść do gry! 

Fakt zamieszkiwania w miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia II edycji Programu (5.09.2022).

Tak, rekrutacja do programu Dziewczyny w grze! ma charakter konkursu składającego się z trzech etapów. Na każdym z nich Komisja Konkursowa – podczas analizy zgłoszeń i rozmów z kandydatkami – wyłania grupę kandydatek przechodzących do kolejnego etapu rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak motywacja, zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania, osiągnięcia i plany na przyszłość.

Nie, kwestię przedmiotów maturalnych pozostawiamy Tobie. Nas jako organizatorów interesuje Twoja pasja do gamingu oraz gotowość do intensywnej nauki i rozwoju w branży gier wideo.

Liczymy na to, że wstępne sprecyzowanie Twoich zainteresowań i predyspozycji twórczych, pozwoli nam lepiej dopasować Twoje zgłoszenie do eksperta z danego obszaru gamedevu, który weźmie udział w kolejnych etapach Twojej rekrutacji. O obszarach gamedevu możesz szerzej przeczytać tutaj.

Rekrutacja online rusza 5 września 2022 i potrwa nieprzerwanie do północy 30 października na stronie internetowej www.dziewczynywgrze.pl/formularz/

W tej sytuacji musisz wypełnić je ponownie, upewniając się, że podałaś prawidłowe dane oraz załączając wszelkie niezbędne dokumenty i linki. Dodatkowo powinnaś wysłać do nas mail na adres kontakt@dziewczynywgrze.pl z informacją o ponownym wysłaniu formularza.

Uczestnictwo w programie stypendialno-mentoringowym Dziewczyny w grze! – oprócz pobierania rocznego stypendium edukacyjnego – wymaga czynnego uczestnictwa w zajęciach warsztatowych online, stałego kontaktu z mentorami, a także udziału w trzech stacjonarnych dwudniowych spotkaniach warsztatowych odbywających się w Warszawie. Wszystkie te aktywności wymagają zgody rodzica lub opiekuna niepełnoletniej Stypendystki programu.

Rekrutacja do programu składa się z trzech etapów:

  • ETAP I (5 września 2022 – 30 października 2022) – przyjmowanie zgłoszeń online poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na dedykowanej stronie projektu i weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym.
  • ETAP II (do 28 listopada 2022) – wyłonienie 50 zgłoszeń zakwalifikowanych do trzeciego etapu rekrutacji,
  • ETAP III (grudzień 2022) – rozmowy kwalifikacyjne (online) z Komisją Konkursową i wybór 20 laureatek konkursu.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele CD PROJEKT RED i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Obrady Komisji Konkursowej na każdym z etapów rekrutacji są niejawne, a informacje dotyczące przebiegu rekrutacji nie są udostępniane publicznie. Decyzje Organizatorów i Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.

Udział w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych jest obowiązkowy. Nie ma możliwości rezygnacji z programu w trakcie jego trwania.

Laureatki konkursu otrzymają roczne stypendium w wysokości 1000 zł (brutto) miesięcznie, wypłacane w dwóch transzach: na początku i w połowie trwania programu. Stypendium powinno być przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju.

Stypendium przekazywane będzie na konto bankowe laureatki. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez Mentorowaną Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstrzymania kolejnych wypłat stypendium.

Program mentoringowy opiera się na partnerskiej relacji pomiędzy mistrzem (mentorką lub mentorem) a uczennicą (mentorowaną), zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie potencjału uczennicy. 

Relacja mentorska polega na przekazywaniu przez mentora wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, a także inspirowaniu i motywowaniu mentorowanej do rozwoju na polu osobistym, edukacyjnym i zawodowym. Celem mentoringu jest wspieranie mentorowanej w świadomym zarządzaniu swoim życiem, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.

Sugestie kandydatek na stypendystki są dla nas ważne i bierzemy je pod uwagę w procesie ustalania relacji mentorskich, ale o ostatecznym dopasowaniu mentorowanej i mentora lub mentorki decyduje organizator na podstawie analizy zainteresowań, predyspozycji i oczekiwań kandydatki oraz wymogów mentorki lub mentora.

W ramach programu uczestniczki łączone są z mentorami/mentorkami w 2-osobowe zespoły, które będą pracować ze sobą przez cały czas trwania programu, czyli 12 miesięcy (od lutego 2023 do lutego 2024).

Relacja mentorska rozpoczyna się od bezpośredniego spotkania mentora/mentorki i mentorowanej w lutym 2023 roku w Warszawie podczas zjazdu inauguracyjnego programu Dziewczyny w grze! i trwa do końca lutego 2024.   

Intensywność relacji mentorskiej zależy od potrzeb obu stron, ale standard minimum obejmuje przynajmniej dwa godzinne spotkania konsultacyjne w miesiącu (offline bądź online) oraz korespondencję mailowa. Kontakt może odbywać się przez platformę networkingową zapewnioną przez organizatora lub w inny sposób ustalony między mentorem/mentorką a mentorowaną.

Należy również pamiętać, że podstawą relacji mentorskiej jest wzajemne zaufanie oraz zasada poufności w odniesieniu do przekazywanej wiedzy i umiejętności.

Dwa razy w ciągu trwania programu mentoringowego organizatorzy przeprowadzają ewaluację – rozmowy/ankiety, których celem jest monitorowanie postępów w programie mentoringowym. Udział w ewaluacji jest obowiązkowy.

Na  zakończenie  programu  pary  mentorskie zostaną  poproszone o zaprezentowanie wyników swojej pracy podczas spotkania podsumowującego program mentorski.

W przypadku nierozwiązywalnego konfliktu lub zasadniczej zmiany w sytuacji życiowej jednej ze stron, relacja mentorska może zostać rozwiązana przed upływem dwunastu miesięcy. W takim przypadku organizatorzy mogą zaproponować w zastępstwie inną mentora/mentorkę lub mentorowaną.

W ramach programu Dziewczyny w grze! odbędzie się cykl 4 warsztatów online (czyli średnio 1 spotkanie warsztatowe online raz na 2 miesiące) oraz 1 zjazd stacjonarny w Warszawie (w połowie trwania programu). Udział w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych jest obowiązkowy.

Dodatkowo w ramach relacji mentorskiej przewidywane są minimum dwa godzinne spotkania konsultacyjne w miesiącu (offline bądź online) oraz korespondencja mailowa. Zazwyczaj jest to jednak więcej spotkań, w zależności od oczekiwań i potrzeb obydwu stron relacji mentorskiej.

Szkolenia stacjonarne mogą zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznych spotkań.

Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby szkolenia stacjonarnego pokrywa organizator. Szkolenia stacjonarne mogą zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznych spotkań.

Szkolenia będą odbywały się zdalnie przy pomocy narzędzi cyfrowych wskazanych przez organizatora – w tym przypadku będzie to platforma Zoom.

Zajęcia i warsztaty online będą odbywały w dni powszednie, w godzinach popołudniowo-wieczornych, tak by wszystkie uczestniczki oraz prowadzący mogli w nich uczestniczyć.

W trakcie trwania programu planowane są trzy dwudniowe spotkania stacjonarne. Koszty dojazdu i zakwaterowania na potrzeby każdego ze spotkań pokrywa organizator.

Inauguracja programu nastąpi w lutym 2023 (dokładny termin oraz agenda zostaną podany na min. 3 tyg. przed spotkaniem). Podczas spotkania inauguracyjnego w Warszawie stypendystki poznają swoich mentorów/mentorki oraz inne uczestniczki programu Dziewczyny w grze!

Warsztaty w siedzibie CD PROJEKT RED odbędą się w połowie trwania programu (dokładny termin oraz agenda zostaną podane na min. 3 tyg. przed spotkaniem).

Finał programu odbędzie się lutym 2024 (dokładny termin oraz agenda zostaną podane na min. 3 tyg. przed spotkaniem). Podczas spotkania finałowego pary mentorskie przedstawią wyniki swojej pracy. Nastąpi też uroczyste rozdanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w programie Dziewczyny w grze!.

Uwaga! Każde ze spotkań stacjonarnych może zostać zorganizowane w formie zdalnej, jeśli przepisy prawa związane z sytuacją epidemiczną COVID-19, sytuacja pandemiczna lub inne czynniki niezależne od Organizatora uniemożliwią zorganizowanie bezpiecznego spotkania.

Nie, udział w szkoleniach i warsztatach jest bezpłatny. Uczestniczki otrzymują przez rok stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Ponadto organizatorzy każdorazowo zwracając uczestniczkom koszty podróży oraz zapewniają zakwaterowanie podczas zjazdów stacjonarnych w Warszawie.

Nie, doświadczenie jest kwestią drugorzędną. Najbardziej zależy nam na Twojej pasji, gotowości do intensywnej nauki oraz zdobywania praktycznych umiejętności, a także motywacji do samodzielnego rozwoju w branży gamingowej. 

Warto pamiętać, że branża gier wideo to nie tylko praca programistyczna, ale również pisanie scenariuszy, projektowanie przestrzeni, ilustracja i grafika komputerowa, tworzenie postaci i animacja, a także mnóstwo innych specjalizacji, bez których nie sposób stworzyć gry wideo.

Zjazdy stacjonarne w Warszawie – spotkanie inauguracyjne, warsztaty w siedzibie CD PROJEKT RED oraz finał programu “Dziewczyny w grze!” – będą rejestrowane w formie filmowej i fotograficznej, a następnie wykorzystywane w materiałach wewnętrznych Organizatora oraz publikowane w internecie na stronie www oraz w social mediach. Nieudzielenie zgody na publikację wizerunku uniemożliwia Kandydatce wzięcie udziału w programie. 

Wysłanie zgłoszenia do udziału w programie “Dziewczyny w grze!” przez stronę www.dziewczynywgrze.pl/rejestracja/  jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu dostępnego na www.dziewczynywgrze.pl/regulamin.

Nie znalazłaś w FAQ informacji, które Cię interesują?

Napisz maila na kontakt@dziewczynywgrze.pl

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!